Aktiviteti “Aktivitet në kopshtin e shkollës” në ISP me kl. 8A – 8B

Në këtë aktivitet të realizuar më 07.05.2014 klasa 8A / 8B përfshirë të gjithë nxënësit, në këndin

e tyre, ata mbollën: fruta, perime dhe lule. Aktiviteti krijoi një atmosferë pune, kënaqësie

reciprokisht nxënësve dhe arsimtarëve.

More Photos…

IMG_7712